NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | De Groote Peel

inleiding | De Groote Peel


© University of California
In deze webquest gaan we kijken naar natuurreservaat de Groote Peel. De Groote Peel is een hoogveengebied in Zuidoost Brabant dat binnen Europa een zeer grote rol heeft als onder andere fourageergebied voor (zeldzame) trekvogels als de kraanvogel. Verder kan men stellen dat De Groote Peel door zijn diversiteit aan landschappen ruimte biedt aan zeer veel zeldzame planten en dieren. Een interessant detail is dat dit hoogveengebied dat continu een hoge waterstand nodig heeft en een zeer arme bemestingstoestand midden in n van de meest intensieve landbouwgebieden van Nederland ligt, met misschien wel het hoogste bemestingsoverschot. Dat moet gigantische problemen geven zou je denken, voor zowel de Groote Peel als voor de boeren in de omgeving. Hiermee gaan we in deze webquest aan de gang. Maar nu eerst een stukje geschiedenis van dit gebied. in het Carboon, 200-300 miljoen jaar geleden, was dit gebied bedekt met moerassen. Men weet dit omdat in de steenkoollagen die zich hier in de bodem bevinden, plaatselijk fossiele resten zijn gevonden van bomen die moeten hebben gestaan op een voortdurend met water verzadigde veenachtige bodem. Zon 150 miljoen jaar geleden, gedurende de krijtperiode en in het tertiair, was een groot gedeelte van Noordwest Europa (en dus ook dit gebied) bedekt door een grote zee. In bepaalde ondergrondse lagen zijn nog steeds fossiele haaientanden en andere fossielen van zeebewoners te vinden welke een bewijs zijn van het bestaan van deze periode. Pas aan het einde van het tertiair en het begin van het kwartair is de Nederlandse delta ontstaan uit sedimenten van gigantische rivieren die hier stroomden. Pas na de laatste ijstijd heeft het hoogveengebied zich kunnen ontwikkelen en het heeft dan ook 5000-6000 jaar geduurd voordat het veenpakket van 5-6 meter zich heeft kunnen vormen. In het gebied rondom de Groote Peel zijn sporen gevonden van zeer vroege bewoning (vuistbijlen van 50.000 jaar oud). Rond 5000 voor Christus vestigen de eerste nomaden zich in het gebied De Groote peel. In de huidige vorm zijn de restanten van een zeer uitgestrekt hoogveengebied dat zich uitstrekte van Weert in Limburg tot aan Oss in Noordoost Brabant. Het gebied stond vroeger bekend als een woeste wildernis. En het is dan ook niet toevallig dat dit gebied de grens tussen Brabant en Limburg vormt. Zo rond 1400 is men begonnen met het steken van de turf en zo rond 1850 is men gestart met het grootschalige steken van dikke turfpakketten voor verwarming van de huizen. Halverwege de vorige eeuw nam deze ontginning zulke grote vormen aan dat er een export naar heel Europa plaatsvond. Hierdoor stroomde er relatief veel rijkdom het gebied binnen. Het oorspronkelijk 30000 ha grote gebied was rond de Tweede Wereldoorlog geslonken tot zon 1400 ha en begin jaren '80 van de vorige eeuw is men volop begonnen met de bescherming van het restje hoogveengebied. De overheid is vanaf die tijd bezig om het gebied te beschermen met verschillende beheers- en beschermingsrichtlijnen, zoals de habitatrichtlijn en de vogelbeschermingswet. De EU komt in navolging hierop met Natura 2000 naar voren om binnen Europa te werken aan habitat- en soortenbescherming door onder andere een netwerk van natuurgebieden aan te wijzen in samenwerking met de diverse overheden.